Kolaudace stavby

Dle platného stavebního zákona nelze stavbu začít užívat bez kolaudačního řízení (stavba, která vyžadovala stavební povolení) nebo bez oznámení úmyslu užívat stavbu, kdy stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku (u staveb, které vyžadovaly jen ohlášení stavby).

Kolaudační řízení

Prvním krokem musí být vyplnění formuláře Žádost o vydání kolaudačního řízení. Do žádosti je nutné uvést:

 • jméno
 • identifikaci stavby
 • číslo stavebního povolení
 • předpokládaný termín dokončení stavby
 • datum, kdy bude staveniště zcela uklizeno

Nadále je nutné k žádosti přiložit seznam odchylek od územního řízení či stavebního povolení a zejména jejich důsledné odůvodnění.

Musíme doložit:

 • geometrický plán z katastru nemovitostí (nepřikládáme, pokud se obvod stavby nezměnil)
 • geodetické zaměření nového stavu budovy
 • stanoviska dotčených orgánů

K šetření na místě stavby je nutné mít:

 • doklady o vytyčení stavby
 • doklady o provedení zkoušek (kanalizace, vodovod aj.)
 • projektovou dokumentaci (ověřená stavebním úřadem)
 • výkresy se zakreslenými změnami, popř. zápis o předání stavby
 • doklady o vlastnostech použitých materiálů

Celé správní řízení dle platného zákona je prováděno bez poplatku.

Stavební úřad je povinen vyřídit žádost do 30 dnů (ve složitých případech 60 dnů) ode dne podání žádosti.

Závěrečná kontrolní prohlídka

U stavby vyžadující pouhé stavební ohlášení není prováděna klasická kolaudace. Stavebník je povinen minimálně 30 dní před začátkem užívání stavby ohlásit na stavebním úřadě záměr o užívání stavby. Na základě oznámení provede závěrečnou kontrolní prohlídku.

Závěrečnou prohlídku není nutné vykonávat pokaždé. Záleží na stavebním úřadě, jak je seznámen se stavem stavby. Jelikož se jedná o jedinou kontrolu, tak se doporučuje kontroly provádět z důvodu zjištění skutečného stavu.

Při kontrole se ověřuje, zda byla stavba provedena dle schválené projektové dokumentace, zda byly dodrženy obecné požadavky na bytovou výstavbu a zda užíváním nedojde k ohrožení života, veřejného zdraví a životního prostředí. Po provedení průzkumu vydá stavební úřad do 15 dnů, ode dne prohlídky, kolaudační souhlas, který dokladuje povolené užívání stavby.

Staženo: http://www.koumak.cz/stavba-krok-za-krokem/kolaudace-domu/