Výběr technického dozorování stavby

Proč mít stavební dozor?  

Technický dozor investora (TDI)- je pravá ruka investora a může poradit již ve fázi projektu – lze se tak vyvarovat nevhodným řešením. Při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, poradí, počítá, upozorňuje na vady, na možné následné problémy, aby na konci tohoto snažení byla  spokojenost jeho klienta-investora. Na každého stavebníka totiž čekají složitá úskalí - od vyřízení potřebných povolení, přes výběr projekční a stavební firmy, výběr vhodných stavebních materiálů a technologií s optimálními náklady, až po kolaudační řízení. Proti úsilí stavebníka - kvalitně bydlet - můžeme postavit prioritu každé stavební firmy  - postavit co nejlevněji. Někdy to ovšem může být právě na úkor kvality stavby, což stavebník - laik bohužel většinou nepozná.

Na technické dozorování stavby se sice vynaloží další finanční prostředky,ale na druhou stranu ušetří investorovi zcela určitě nemalé finanční prostředky vynaložené na ne vždy kvalitní projektovou dokumentaci. Zároveň ušetří za předělávky, opravy, upozorní na nepraktická řešení jednotlivých detailů, ohlídá investorovy rozpočty a termíny dodavatelských firem, přebírá od dodavatelů jednotlivé ucelené části stavby až v momentu, kdy odpovídají plně zadání investora.

Dřevostavba realizovaná odbornou firmou

Na trhu existuje nepřeberné množství realizačních firem dřevostaveb. Jak vybrat to správnou?

Výhody

 • odborné zpracování
 • garance termínů
 • záruky
 • úspora financí

Nevýhody

 • dražší než svépomocí
 •  není přehled o zakrytých vedeních/ konstrukcích

Dřevostavba realizovaná svépomocí

Stavba domu svépomocí

Neklesajícím trendem českého stavebnictví je stavba domu svépomocí. Úkolem tohoto webu je poskytnout informace a servis stavebníkům, kteří se rozhodli stavět svůj rodinný dům svépomocí. Dokážeme Vám zabezpečit stavební dozor stavby a také navrhnou stavební systém pro svépomocnou výstavbu. Je nutné si uvědomit, že realizace stavby vlastníma rukama obnáší své výhody, ale i nevýhody.

Výhody:

 • Finanční stránka - můžete ušetřit až 30% nákladůna stavbu
 • Investor má stavbu pod kontrolou

Nevýhody:

 • Ne všechny práce jste oprávněni realizovat sami. Například elektroinstalace a plyn si musíte nechat realizovat od kvalifikované firmy, jejíž doklady budou součástí žádosti o kolaudační souhlas
 • Stavba svépomocí vyžaduje mnoho fyzických sil a času
 • Musíte mít okruh přátel – odborníků, kteří jsou vám ochotni pomoci s výstavbou
 • V konečném součtu se stavba může výrazně prodražit
 • Nákup hmot si vyžaduje znalost stavebních materiálů
 • Při nákupu stavebních hmot si neuplatníte sníženou sazbu DPH
 • Při stavbě svépomocí není záruka na provedené práce, a tak případné reklamace nemůžete nikde uplatnit - opravy provádíte na vlastní náklady
 • Průběh stavby musí kontrolovat odborný dozor, bez jehož dokladů byste na závěr nedostali kolaudační souhlas
 • Neznalost legislativy - za nedodržení zákonů, norem a vyhlášek hrozí nemalé pokuty. Např. 200 000 Kč za neoznámení stavby sousedům, 500 000 Kč za stavbu bez územního řízení či stavebního povolení apod.

Změny před dokončením

Musíme rozlišovat mezi projektovou dokumentací pro stavební povolení (nebo ohlášení), projektovou dokumentací pro provádění stavby (realizační dokumentaci) a projektovou dokumentací změn stavby.

Povinný rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je uveden v příloze č.2 vyhlášky č.499/2006Sb. o dokumentaci staveb.

Změnu stavby před dokončením upravuje § 118 SZ, kde odst.1 přímo nedefinuje obsah a rozsah projektové dokumentace změn stavby. Zákon říká jenom to, že se k žádosti o změnu stavby připojí projektová dokumentace změn anebo kopie ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn. A právě zde je důležité rozhodnutí stavebního úřadu, jestli Vám změny na základě předložených dokumentů povolí anebo ne.

Zákon č.50/1976Sb. upravoval změnu stavby před dokončením v § 68. Podle tohoto zákona by se postupovalo jen pokud by byla žádost o povolení změny stavby podána před účinností zákona č.183/2006Sb. Nepochybně to vyplývá z § 190 odst.3 tohoto zákona, který uvádí, že řízení zahájena před jeho účinností (1.1.2007) se dokončí podle dosavadní právní úpravy s výjimkami, které jsou dále uvedeny pod písmeny a) až d). Řízení zahájena po 1.1.2007 se tedy vedou podle zákona č.183/2006Sb.

V čem je má odpověď nekorektní, když Vaše věta „Na našem staveb.úřadě kolaudujeme stavby započaté před 1.1.2007 podle starého stav.zákona“ je myslím totožná s mou odpovědí „…… řízení zahájena před jeho účinností (1.1.2007) se dokončí podle dosavadní právní úpravy“ (50/1976Sb).

Staženo: http://www.ckait.cz/content/zmena-stavby-pred-dokoncenim