Vyřízení stavebního povolení

Vyřídit stavební povolení si můžete sami, nebo zadat odborníkovi, který za vás všechny potřebné dokumenty zajistí a podá. V případě, že se rozhodnete vyřídit stavební povolení sami, tak poskytujeme metodiku vyřízení:

Typy stavebních řízení

Každý nově stavěný objekt musí projít na stavebním úřadě „dvojím schvalovacím řízením“ nebo veřejnoprávní smlouvou uzavřenou s příslušnou obcí či městem:

1. Schvalovací řízení

 • Územní řízení (nad 150 m2 zastavěné plochy)
 • Územně plánovací informace o podmínkách provedení jednoduché stavby (do 150 m2 zastavěné plochy).

Neodborně řečeno je to řízení o umístění stavby a podmínkách provedení stavby. Tzn. rozhodování jak je stavba na pozemku orientovaná, jestli je stavba v souladu s územním plánem, podmínky napojení objektu na komunikace, vodovod, kanalizaci, plyn, elektřinu atd.

2. Schvalovací řízení

 • Stavební řízení (povolení) (nad 150 m2 zastavěné plochy)
 • Ohlášení stavby (do 150 m2 zastavěné plochy)

Jednoduše řečeno je to řízení o daném stavebním řešení stavby. Úřad schvaluje stavbu – podobu objektu, stavební řešení, technické zařízení objektu (voda, odpady, elektro,…). Po ukončení řízení stavební úřad vydá stavební povolení.

3. Veřejnoprávní smlouva (všechny typy objektů)

Místo územního řízení a vydání stavebního povolení je možnost uzavřít se stavebním úřadem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby a veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby dle stavebního zákona 186/2006 Sb. §78 a §116, která nahradí územní řízení.

Výhody: Rychlost, úspora financí na správních poplatcích.
Nevýhody:Neochota stavebního úřadu přistoupit na veřejnoprávní smlouvu.

Podmínky: K veřejnoprávní smlouvě musí být doloženy písemně ověřené souhlasy všech dotčených orgánů (sousedé, obecní úřad, odbor ŽP, odbor dopravy, sítě – elektro, voda, kanalizace, plyn, Telefonica,…) i dotčených třetích osob, ževýslovně souhlasís veřejnoprávní smlouvou avzdávají sepráva na odvolání. Platnost je ode dne uzavření smlouvy.

Stavební objekty do 150 m2 zastavěné plochy

Díky malé velikosti objektu je možno uplatnit „zrychlené a zjednodušené řízení“.

Územně plánovací informace o podmínkách provedení jednoduché stavby

 • Nutnost zajít na příslušný stavební úřad (SÚ).
 • Podat žádost o územně plánovací informaci.
 • Dodat na SÚ výkres situace se zaznačenými přípojkami k RD, která je vždy součástí projektu pro stavební povolení.

Termín: SÚ může územně plánovací informace o podmínkách provedení jednoduché stavby vydat hned v den podání žádosti, nebo kdykoliv do 30ti dnů, jak stanovuje zákonná lhůta. Platnost je ode dne vydání.

Pozn.: V některých složitých případech si může SÚ vyžádat i jiné výkresy. Pokud bude nový RD umístěný v novém ještě nezastavěném území, může stavební úřad požadovat celé územní řízení stejné jako u objektů nad 150 m2.

Ohlášení stavby

 • Nutnost zajít na příslušný SÚ.
 • Na základě územně plánovací informace nebo územního rozhodnutí podat žádost o ohlášení stavby.
 • Dodat veškerou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení + veškerá vyjádření.

Termín

 • SÚ může ohlášení stavby schválit hned druhý den po podání žádosti, při vytížení úřadu může stanovit termín vydání ze zákona kdykoliv do 30ti dnů.
 • Obvykle pokud nechybí žádný dokument a vyjádření, tak SÚ může rozhodnout do týdne.

Platnost je ode dne vydání.

Pozor: časové prodlevy vznikají vždy při získávání jednotlivých vyjádření!!! Často jde o týdny až měsíce. Pokud se jedná o složitý případ nebo prokazatelně velkou přetíženost úředníka, tak může úředník zažádat na krajském úřadě o prodloužení termínu vyjádření do60ti dnů.

Stavební objekty nad 150 m² zastavěné plochy

Územní řízení

 • Nutnost zajít na příslušný SÚ.
 • Podat žádost o územní řízení.
 • Dodat na SÚ výkres situace se zaznačenými přípojkami k RD, která je vždy součástí projektu pro stavební povolení.

Často si SÚ vyžádá i jiné výkresy od stavby, takže je nutné mít projektovou dokumentaci pro stavební povolení téměř hotovou. Výkresy vnitřních rozvodů, statický výpočet RD, energetický audit atd. zatím nejsou potřebné.

Termíny

 • 30 dní má SÚ od podání žádosti na zahájení územního řízení, dle zásad by měl úředník zahájit řízení neodkladně.
 • 15 dní musí na vývěsce viset, že územní řízení je zahájeno + zašle oficiální dopis o zahájení stavebního řízení s termínem místního šetření na pozemku ( nejdříve však po 15ti dnech, obvykle po 4 týdnech).
 • 30 dníod místního šetření má SÚ na vydání rozhodnutí.
 • 30 dníod vydání rozhodnutí je lhůta nabytí právní moci.

Pozn.: Doba trvání od podání žádosti po vydání rozhodnutí je obvykle maximální doba 60 dní + 30 dní nabytí právní moci někdy i více. V případě kontroly si lhůtu úředník dokáže zpětně na krajském úřadě obhájit. Pokud úředník ví, že potřebuje delší lhůtu, musí zažádat o povolení krajský úřad. Zkracovat lhůty u územního řízení si úředník svévolně nemůže, protože při kontrole může být obviněn, že se případem vůbec nezabýval.

Stavební řízení (povolení)

 • Nutnost zajít na příslušný SÚ.
 • Na základě vydaného územního rozhodnutí podat žádost o stavební řízení (povolení).
 • Dodat na SÚ veškeré náležitosti potřebné pro stavební povolení.

Termíny

 • 30 dnímá SÚ od podání žádosti na zahájení stavebního řízení, dle zásad by měl úředník zahájit řízení neodkladně.
 • 30 dníod zahájení má SÚ na vydání rozhodnutí.
 • 15 dníod doručení poslednímu dotčenému běží lhůta nabytí právní moci stavebního povolení. Lhůtu lze zkrátit tím, že zúčastnění se vzdají práva na odvolání.

Pozn.: Doba trvání od podání žádosti po vydání rozhodnutí o stavebním povolení je obvykle cca 35 dní + cca 19 dní nabytí právní moci. Úředník může sám rozhodnout při složitých případech nebo při přetížení o lhůtě 60 dní. Pokud úředník potřebuje delší lhůtu, musí zažádat krajský úřad o povolení. Zkracovat lhůty u stavebního řízení si úředník svévolně nemůže, protože při kontrole může být obviněn, že se případem vůbec nezabýval.

Doba získání stavebního povolení při rozděleném územním a stavebním řízení je obvykle cca 3,5 až 6 měsíců.

Spojené územní a stavební řízení

 • Nutnost zajít na příslušný SÚ.
 • Podat žádost o spojené územní a stavební řízení.
 • Dodat na SÚ veškeré náležitosti potřebné pro stavební povolení.

Termíny

 • 30 dnímá SÚ od podání žádosti na zahájení spojeného územního a stavebního řízení, dle zásad by měl úředník zahájit řízení neodkladně.
 • 15 dnímusí na vývěsce viset, že spojené územní a stavební řízení je zahájeno + zašle oficiální dopis o zahájení spojeného územního a stavebního řízení s termínem místního šetření na pozemku (nejdříve však po 15ti dnech, obvykle po 4 týdnech).
 • 30 dníod místního šetření má SÚ na vydání rozhodnutí.
 • 15 dníod doručení poslednímu dotčenému běží lhůta nabytí právní moci stavebního povolení. Lhůtu lze zkrátit tím, že zúčastnění se vzdají práva na odvolání.

Pozn.: Doba trvání od podání žádosti po vydání rozhodnutí je obvykle maximální doba 60 až 70 dní + cca 19 dní nabytí právní moci někdy i více. V případě kontroly si lhůtu úředník dokáže zpětně na krajském úřadě obhájit. Pokud úředník ví, že potřebuje delší lhůtu, musí zažádat o povolení krajský úřad. Zkracovat lhůty u územního řízení si úředník svévolně nemůže, protože při kontrole může být obviněn, že se případem vůbec nezabýval.

Doba získání stavebního povolení při spojeném územním a stavebním řízení je obvykle cca 2,5 až 4 měsíce.

Náležitosti dokumentace pro stavební povolení

Řídí se stavebním zákonem 186/2006 Sb. a upravuje vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. a vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření č. 503/2006 Sb.

1. Žádosti

Vyplnit žádosti o územní / stavební povolení na SÚ.

2. Rozsah a obsah projektové dokumentace

 • Podoba a řazení projektové dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Pozn.:Vypracování složek „A – F“ by mělo být dodávkou projektanta. Obsah složky „D“ je předmětem engineeringu. Projekty přípojek lze vyhotovit až na základě informací a dodaného projektu situací hlavních řádů v místě připojení. Řazení složek „A – F“ je dáno vyhláškou, projektanti řazení často nerespektují, protože na projektu RD spolupracuje více projektantů. SÚ to do jisté míry nevadí.

A. Průvodní zpráva
Pozn.: Vypracuje projektant.

B. Souhrnná technická zpráva
Pozn.: Obsah souhrnné technické zprávy vypracuje projektant, pouze je nutné dát si pozor, aby projekt obsahoval přílohy (statický výpočet, požární zprávu, energetický audit).

 • Urbanistické, architektonické a stavebnětechnické řešení
 • Mechanická odolnost a stability

  Průkaz statickým výpočtem –viz. Statické posouzení.Některému SÚ postačí pouze obecné doložení výpočtu jednotlivých konstrukčních prvků – za správnost projektu ručí projektant kulatým razítkem.
 • Požární bezpečnost
  Průkaz přiloženou požární zprávou -viz. Požárně bezpečnostní řešení stavby.
 • Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
 • Bezpečnost při užívání
 • Ochrana proti hluku
 • Úspora energie a ochrana tepla
  Průkaz přiloženým energetickým auditem -zařazen v dokladové části dokumentace D.
 • Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
 • Ochrana obyvatelstva
 • Inženýrské stavby (objekty)
 • Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

C. Situace stavby
Pozn.: Vypracuje projektant, obsahuje výkresy (také je možno zařadit výkresy do výkresové části):

 • Přehledná situace
 • Podrobná situace

D. Dokladová část
Pozn.: Engineering je vypracování této části dokumentace.

Téměř neexistují zákonné lhůty na vypracování dokladové části. Záleží na šikovnosti člověka, který udělá engineering ke stavbě!!!!

Před vypracováním celé dokumentace pro stavební povolení je vhodné zajít na příslušný stavební úřad a dotázat se, zda jsou nějaká specifika v lokalitě, ve které se nachází pozemek. Tzn.:

 • Vzít si návrh plánovaného RD na SÚ a zjistit, zda nejsou překážky, podmínky ve výstavbě.
 • Zjistit zda je RD v souladu s územním plánem.
 • Ověřit, zda je následující seznam dokumentů dostačující, atd.

Obsahuje stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace:

 • Kopie katastrální mapy, výpis dotčených parcel, výpis z katastru nemovitostí
 • Územně plánovací informace / územní rozhodnutí
 • Vyjádření vodovodů a kanalizací (VaK, Veolia, …)
 • Vyjádření distributora elektrické energie (ČEZ, E-on,…)
 • Vyjádření distributora plynu (RWE, Jihomoravská plynárenská,…)
  • Vak, elektřina, plyn –nutné je vypracování projektu přípojek. Nejlepší je zajít na všechny 3 instituce, vyzvednout si žádost o vyjádření a kopie projektu hlavních řádů v místě, kde se chceme připojit (někdy mají projekt na úřadě), případně se jinak dohodnout na vypracování projektu. Na základě projektu hlavního řádu a projektu pro stavební povolení RD je projektant schopen vyhotovit projekt přípojky, ke kterému se pak instituce vyjádří.

  • Na VaKuje nutné také zjistit, jakým způsobem bude řešena kanalizace (napojení na obecní kanalizaci, průtoková jímka, jímka – žumpa, vlastní ČOV, napojení dešťové vody,…)

  • Ke splaškovým vodám se hlavně vyjadřuje odbor životního prostředí (ŽP) na obecním úřadě

 • Vyjádření distributora komunikačních kabelů (Telefonica O2,…)
 • Vyjádření obce odbor ŽP – koordinované závazné stanovisko
 • Vyjádření obce odbor ŽP – souhlas k odnětí ze zemědělského půdního fondu
 • Vyjádření obce – souhlas se stavbou
 • Vyjádření obce odbor dopravy – povolení ke sjezdu k RD
 • Doklad o informování, případně vyjádření vlastníků všech sousedních a dotčených pozemků
 • Vyjádření hasičů k požární zprávě– u RD nad 150 m2zastavěné plochy
 • Stavební povolení na domácí ČOV vydává odbor ŽP –pokud je ČOV nutná
 • Vyjádření CHKO– pokud je nutné
 • Případná smlouva o umístění stavby, věcná břemena
 • Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií – energetický audit
 • Protokol o stanovení radonového indexu pozemku

E. Zásady organizace výstavby
Pozn.: Vypracuje projektant.

F. Dokumentace objektů
Pozn.: Vypracuje projektant.

Pozemní (stavební) objekty

Architektonické a stavebně technické řešení

 1. Technická zpráva
 2. Výkresová část
  • Půdorys základů
  • Půdorysy jednotlivých podlaží objektu
  • Půdorys stropní konstrukce
  • Půdorys střešní konstrukce
  • Půdorys krovu
  • Řez A-A
  • Pohledy
  • Výpis výrobků
  • Detaily

Stavebně konstrukční část

 1. Technická zpráva- u běžného typu RD se neřeší.
 2. Výkresová část- u běžného typu RD se neřeší.
 3. Statické posouzení –některý SÚ nepožaduje.

Požárně bezpečnostní řešení stavby

 1. Technická zpráva
 2. Výkresová část –půdorys RD se zaznačenými odstupovými vzdálenostmi, někdy nutný řez krbem.

Technika prostředí staveb

Dokládá se samostatně pro jednotlivá zařízení, pokud jsou:

 • Vytápění
 • Ochlazování
 • Vzduchotechnika
 • Zdravotně technická instalace – voda, odpady
 • Plynová zařízení
 • Elektro, včetně bleskosvodů, případně MaR (měření a regulace)
 1. Technická zpráva– uvádějí se základní údaje
 2. Výkresová část –pouze základní orientační schémata rozvodů

Inženýrské objekty

Inženýrskými objekty se rozumí přípojky na sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, elektro,…), terénní úpravy, parkovací stání atd.

 1. Technická zpráva
 2. Výkresová část– často postačí zaznačení přípojky v situaci, podélný a příčný řez.

Provozní soubory– u běžného typu RD se neřeší.